skip to Main Content

EUROMARKET CONSTRUCTIONS JSC

Euromarket Center
454 Okolovrasten pat, Kazichene
1532 Sofia, Bulgaria
Mob.: 00359 885 889 480
Tel.: 00359 /2/ 97 67 100
Fax: 00359 /2/ 97 67 111
construction@euromarket.bg
http://www.euromarket.bg

Back To Top